Algemene voorWaarden

ALGEMENE voorWAARDEN

Laatst bijgewerkt: 30 april 2018

Algemene

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij expat nest diensten en/of goederen verleent onder welke naam dan ook aan een klant en/of klant van deze diensten en/of goederen, alsmede aan het gebruik van de website van expat nest.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig of tenietgedaan is, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht. De partijen raadplegen elkaar met de bedoeling nieuwe bepalingen overeen te komen om de nietigheid en/of de nietig verklaarde bepaling te vervangen, maar met zoveel mogelijk dezelfde reikwijdte als de nietigheid en/of de nietig verklaarde bepaling.

 

Counseling diensten

Online counseling overeenkomst

 

Een overeenkomst tussen expat nest en de klant en/of klant wordt vastgesteld door ondertekening door de klant en/of de klant en expat nest van de overeenkomst voor online counseling diensten of door partijen beginnen counseling in overeenstemming met de overeenkomst voor online counseling diensten.

Expat nest behoudt zich het recht voor om deelname aan online counseling diensten te weigeren als blijkt dat het volgen ervan niet gerechtvaardigd is. Expat nest informeert de klant/klant zo snel mogelijk. Expat nest is niet aansprakelijk voor vergoeding van kosten of schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan online counseling.

Mensen vanaf de leeftijd van 16 jaar kunnen kopen online counseling diensten van expat nest. Personen jonger dan 16 die online counseling wensen te kopen, hebben ook toestemming nodig van de personen die belast zijn met de ouderlijke autoriteit.

 

Verplichtingen van de klant en/of de klant

 

De klant en/of klant is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het advies en de resultaten van de online counseling.

De klant en/of klant is verantwoordelijk voor de informatie van de online counseling opgeslagen op zijn/haar eigen computer en voor de opgeslagen berichten in zijn/haar eigen e-mail systeem.

 

Betaling

 

Tenzij anders overeengekomen, de eerste vergoeding verschuldigd is direct na de eerste vergadering. Vervolgens worden de te betalen vergoedingen maandelijks gefactureerd.

Als de betaling niet is gedaan binnen de betalingstermijn, zal expat nest een herinnering sturen die als een ingebrekestelling moet worden beschouwd. Bij afwezigheid van betaling na de in de aanmaning vermelde termijn, is de klant en/of klant in verzuim. Vanaf het moment van verzuim is de klant en/of klantrente verschuldigd over het openstaande bedrag van de statutaire rente plus 2%.

In geval van vereffening, opschorting van betaling, (dreigend) faillissement van de klant en/of klant, zijn de verplichtingen van de klant en/of klant onmiddellijk opeisbaar.

Betalingen door de klant en/of klant dienen altijd als eerste de rente en de verschuldigde kosten te vereffenen, in de tweede plaats om de opeisbare en opeisbare facturen te vereffenen die het langst uitstaan, zelfs als de klant en/of de klant verklaart dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Indien de klant en/of klant in verzuim is of niet aan een of meer van zijn verplichtingen voldoet, zullen alle redelijke kosten die worden gemaakt bij het verkrijgen van de betaling buiten de rechter worden gebracht aan de klant en/of klant. De incassokosten bedragen in ieder geval 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €40.

De klant en/of de klant zijn de door expat nest daadwerkelijk gemaakte juridische kosten verschuldigd, zelfs indien deze kosten de toepasselijke kosten van de procedure overschrijden, in alle gevallen en zelfs indien de klant en/of de klant deze toepasselijke kosten zullen betalen.

 

Beëindiging

 

De klant kan de online counseling Agreement te allen tijde beëindigen.

Expat nest kan alleen de online counseling overeenkomst eenzijdig te beëindigen, met vermelding van redenen, als het redelijkerwijs niet kan worden verwacht van expat nest om deze overeenkomst voort te zetten. EEN reden kan in elk geval worden (i) niet van een cliënt en/of klant gedurende een bepaalde periode te horen tijdens online counseling, (II) verzuim door opdrachtgever en/of klant bij de nakoming van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, met inbegrip van de betalingsverplichtingen.

 

Aansprakelijkheid

 

De aansprakelijkheid van expat nest, voor zover deze gedekt is door zijn aansprakelijkheidsverzekering, is beperkt tot het bedrag van de betaling door zijn verzekeraar.

Indien de verzekeraar in geen geval betaalt, of de schade en/of het verlies niet gedekt is door de verzekering, is de aansprakelijkheid van expat nest beperkt tot het honorarium gedeelte berekend in de relevante opdracht gedurende de laatste twee maanden of het totaal van alle betalingen die door de klant/Custo Mer als dit bedrag minder is. De aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade.

Expat nest is niet aansprakelijk voor enige schade en/of verlies aan derden, om welke reden dan ook, veroorzaakt door gedrag of handelingen van de klant en/of klant. De klant en/of klant vrijwaart expat nest tegen claims van derden op die basis.

Expat nest is niet aansprakelijk voor enige schade en/of verlies als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid om zowel de website als de persoonlijke online omgeving te gebruiken. Eventuele schade en/of verlies zal worden opgevat als schade en/of verlies als gevolg van de onnauwkeurigheid, onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade en/of verlies als gevolg van virussen op te nemen.

Expat nest is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies als gevolg van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot zowel de website als de persoonlijke online omgeving kan worden verkregen, met inbegrip van schade aan hard-en software, schade als gevolg van niet-levering of late levering van elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid door expat nest.

 

Privacy

Expat nest dient vertrouwelijk te blijven met betrekking tot persoonsgegevens die door de klant en/of de klant worden verstrekt.

Een deel van deze voorwaarden is het privacybeleid van expat nest dat aan deze voorwaarden is gehecht als bijlage. Het legt uit hoe expat nest de persoonlijke gegevens van de klanten en/of klanten behandelt en aan welke rechten de klant en/of klant in dit opzicht recht heeft.

 

Website

Door het gebruik van de website eigendom van en geëxploiteerd door expat nest (hierna: “de site”), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en de site te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden en bepalingen, ons privacybeleid, die een integraal onderdeel vormen van deze VoorWaarden en VoorWaarden, en eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op specifieke onderdelen van de site of op producten en diensten die beschikbaar zijn via de site of van expat nest. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen, dus kijk regelmatig op deze pagina voor wijzigingen en updates. Hierna expat nest zal worden aangeduid als “Expat nest” of samen met haar filialen, dochterondernemingen en/of andere delen en/of personen die behoren tot haar bedrijf als “wij”, “ons”, “onze”.

Toegang tot de site, op enigerlei wijze, hetzij geautomatiseerd of anderszins, vormt het gebruik van de site en uw overeenkomst te worden gebonden door deze voorwaarden en bepalingen, alsmede uw erkenning en acceptatie dat u hebt gelezen en begrepen deze voorwaarden en bijbehorende privacy policy. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dan u geen gebruik maken van de site. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot alle of een deel van de site te beperken, op te schorten of te beëindigen, op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om alle of een deel van de site te allen tijde te wijzigen, op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. Door de site te blijven gebruiken nadat we dergelijke wijzigingen hebben doorgevoerd, aanvaardt u de voorwaarden, zoals gewijzigd.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Onze beperkte licentie voor u

 

Deze site en alle materialen die beschikbaar zijn op de site zijn het eigendom van ons en/of onze filialen of licentiegevers, en zijn beschermd door het auteursrecht, handelsmerk en andere intellectuele eigendomsrechten. De site wordt uitsluitend verstrekt voor uw persoonlijk niet-commercieel gebruik. De site kan materiaal bevatten, zoals Video’s, cursussen, Les plannen, training modules, Foto’s, software, tekst, afbeeldingen, beelden, geluidsopnames, en ander materiaal die door of namens expat nest (gezamenlijk aangeduid als de “inhoud”). De inhoud kan eigendom zijn van ons of derden. The Content is protected under both Dutch and foreign laws. Unauthorized use of the Content may violate copyright, trademark, and other laws.

You may not use the Site or the materials available on the Site in a manner that constitutes an infringement of our rights or that has not been authorized by us. More specifically, unless explicitly authorized in these Terms and Conditions or by the owner of the materials, you may not modify, copy, reproduce, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or distribute in any manner or medium (including by email or other electronic means) any material from the Site. You may, however, from time to time, download and/or print one copy of individual pages of the Site for your personal, non-commercial use, provided that you keep intact all copyright and other proprietary notices.

 

Your License to Us

 

By posting or submitting any material (including, without limitation, comments, blog entries, photos and videos) to us via the Site, you are representing: (i) that you are the owner of the material, or are making your posting or submission with the expressed consent of the owner of the material; and (ii) that you are 16 (sixteen) years of age or older. If you are 16 or older, but under the age of majority in your jurisdiction, you should review this Agreement with your parent or guardian to make sure that you and your parent or guardian understand it.

In addition, when you submit or post any material, you are granting us, and anyone authorized by us, a royalty-free, perpetual, irrevocable, non-exclusive, unrestricted, worldwide license to use, copy, modify, transmit, sell, exploit, create derivative works from, distribute, and/or publicly perform or display such material, in whole or in part, in any manner or medium, now known or hereafter developed, for any purpose.

The foregoing grant shall include the right to exploit any proprietary rights in such posting or submission, including, but not limited to, rights under copyright, trademark, service mark or patent laws under any relevant jurisdiction. Also, in connection with the exercise of such rights, you grant us, and anyone authorized by us, the right to identify you as the author of any of your postings or submissions by name, email address or screen name, as we deem appropriate. You acknowledge that we have the right but not the obligation to use and display any postings or contributions of any kind and that we may elect to cease the use and display of any such materials (or any portion thereof), at any time for any reason whatsoever.

If you violate any part of these Terms and Conditions, your permission to access and/or use the content and the Site automatically terminates and you must immediately destroy any copies you have made of the content.

The trademarks, service marks, and logos of Expat Nest (the “Expat Nest Trademarks”) used and displayed on the Site are registered and unregistered trademarks or service marks of Expat Nest International. Other company, product, and service names located on the Site may be trademarks or service marks owned by others (the “Third-Party Trademarks,” and, collectively with Expat Nest International Trademarks, the “Trademarks”). Nothing on the Site should be construed as granting, by implication, estoppel, or otherwise, any license or right to use the Trademarks, without our prior written permission specific for each such use. Use of the Trademarks as part of a link to or from any site is prohibited unless establishment of such a link is approved in advance by us in writing. All goodwill generated from the use of Expat Nest Trademarks inures to our benefit.

Elementen van de site zijn beschermd door de handel kleding, handelsmerk, oneerlijke concurrentie, en andere staats-en federale wetten en mogen niet worden gekopieerd of geïmiteerd geheel of gedeeltelijk, met alle middelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van framing of spiegels. Geen van de inhoud mag opnieuw worden verzonden zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming voor elke instantie.

 

Beperkingen op koppelen en framing

 

U een hypertext link naar de site, zolang de link niet staat of impliceert een sponsoring van uw site door ons of door de site. U mag echter niet, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, frame of inline link een van de inhoud van de site, of op te nemen in een andere website of andere dienst een van ons materiaal, inhoud of intellectuele eigendom.

Interactieve functies

 

Deze site kan een verscheidenheid aan functies, zoals bulletin boards, weblogs, commentaar velden, chatrooms en e-mail diensten, die het mogelijk maken feedback aan ons en real-time interactie tussen gebruikers, en andere functies die het mogelijk maken gebruikers om te communiceren met anderen. Verantwoordelijkheid voor wat wordt geplaatst op prikborden, weblogs, chatrooms, en andere openbare terbeschikkingstelling gebieden op de site, of verzonden via een e-mail diensten op de site, ligt bij elke gebruiker-u alleen verantwoordelijk zijn voor het materiaal dat u post of verzenden. We hebben geen controle over de berichten, informatie of bestanden die u of anderen kunnen bieden via de site. Het is een voorwaarde van uw gebruik van de site die u niet:

 • Beperken of remmen een andere gebruiker van het gebruik en genieten van de site.
 • Gebruik de site om een persoon of entiteit imiteren, of valselijk staat of anderszins verkeerd uw affiliatie met een persoon of entiteit.
 • Interfereren met of verstoren van servers of netwerken die worden gebruikt om de site of de functies ervan, of ongehoorzaam aan de eisen, procedures, beleid of regelgeving van de netwerken die we gebruiken om de site te bieden.
 • Gebruik de site te stimuleren of aan te moedigen anderen om illegale activiteiten te plegen of letsel of schade aan eigendommen te veroorzaken aan een persoon.
 • Krijgen ongeautoriseerde toegang tot de site, of een account, computersysteem of netwerk aangesloten op deze site, door middel van bijvoorbeeld hacken, wachtwoord mining of andere illegale middelen.
 • Verkrijgen of proberen om materialen of informatie te verkrijgen via welke wijze dan ook niet opzettelijk beschikbaar gesteld via deze site.
 • Gebruik de site te plaatsen of te verzenden onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, obsceen, vulgair, pornografisch, profane of onfatsoenlijke informatie van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot transmissies die vormen of bemoedigend gedrag dat zou een strafbaar feit vormen, aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd zijn met lokale, nationale of internationale wetgeving.
 • Gebruik de site om informatie, software of ander materiaal dat in strijd is met of inbreuk maakt op de rechten van anderen, met inbegrip van materiaal dat een invasie van privacy of publiciteitsrechten of die beschermd is door auteursrecht, handelsmerk of andere merkgebonden, te plaatsen of te verzenden recht, of afgeleide werken met inachtneming daarvan, zonder eerst toestemming te verkrijgen van de eigenaar of rechthebbende.
 • Gebruik de site om informatie, software of ander materiaal dat een virus of andere schadelijke component bevat, te plaatsen of te verzenden.
 • Gebruik de site te plaatsen, verzenden of op enigerlei wijze exploiteren van informatie, software of ander materiaal voor commerciële doeleinden, of die reclame bevat.
 • Gebruik de site om te adverteren of te werven voor iedereen om producten of diensten te kopen of te verkopen, of om donaties van welke aard dan te maken, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 • Verzamel voor marketing doeleinden alle e-mailadressen of andere persoonlijke informatie die is Gepost door andere gebruikers van de site.
 • Kopen, downloaden of kopiëren van producten of diensten van deze site en het gebruik om piraat zei inhoud
 • Gebruik een robot, Spider, schraper, of andere geautomatiseerde middelen om de site te openen voor enig doel zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; mits, echter, verlenen wij de exploitanten van openbare onderzoeksmotoren toestemming om spinnen te gebruiken om materialen van de openbare gedeelten van de plaats te kopiëren voor het enige doel van en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het creëren van openbaar-beschikbaar doorzoekbare indexen van de materialen, maar niet caches of archieven van dergelijke materialen.

Expat nest kan host message boards, chats en andere openbare fora op haar site. Elke gebruiker die niet aan deze voorwaarden voldoet, kan in de toekomst worden verbannen uit en weigeren de toegang tot, de Message Boards, chats of andere openbare fora te verdrijven. Gelieve ons te informeren over ongepaste inhoud waarvan u zich bewust wordt. Als u iets vindt dat in strijd is met deze Servicevoorwaarden, laat het ons dan weten en we zullen het bekijken.

Expat nest of de aangewezen agenten kunnen op elk moment, om welke reden dan ook, de door de gebruiker gemaakte inhoud verwijderen of wijzigen. Prikborden, chats en andere openbare fora zijn bedoeld om te dienen als discussie centra voor gebruikers en abonnees. Informatie en inhoud geplaatst binnen deze openbare fora kunnen worden verstrekt door expat nest personeel, expat nest buiten contribuanten, of door gebruikers die niet verbonden zijn met expat nest, van wie sommigen kunnen anonieme gebruikersnamen in dienst.

Expat nest wijst uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid en goedkeuring en maakt geen verklaring over de geldigheid van enig advies, advies, informatie of verklaring gemaakt of weergegeven in deze fora door derden, noch zijn wij verantwoordelijk voor eventuele fouten of omissies in dergelijke berichten, of voor hyperlinks ingesloten in een bericht. In geen geval zullen wij, onze filialen, leveranciers of agenten aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade veroorzaakt door uw vertrouwen op informatie verkregen via deze forums. De meningen in deze fora zijn uitsluitend de adviezen van de deelnemers, en niet overeen met de adviezen van expat nest of een van haar dochterondernemingen of filialen.

De site kan links bevatten naar websites van derden (“externe sites”). Deze links zijn uitsluitend bedoeld als een gemak voor u en niet als een goedkeuring door ons van de inhoud op dergelijke externe sites. De inhoud van dergelijke externe sites wordt ontwikkeld en door anderen verstrekt.

U moet voorzorgsmaatregelen nemen bij het downloaden van bestanden van alle websites om uw computer te beschermen tegen virussen en andere destructieve Programma’s. Als u besluit toegang te krijgen tot gekoppelde externe sites, doet u dit op eigen risico.

Expat nest heeft geen enkele verplichting om toezicht te houden op een van de inhoud of berichten op de Message Boards, chatrooms of andere openbare fora op de site. However, you acknowledge and agree that we have the absolute right to monitor the same at our sole discretion. In addition, we reserve the right to alter, edit, refuse to post or remove any postings or content, in whole or in part, for any reason and to disclose such materials and the circumstances surrounding their transmission to any third party in order to satisfy any applicable law, regulation, legal process or governmental request (national or international) and to protect ourselves, our clients, sponsors, users and visitors.

 

Registration

 

If you elect to sign-up for a particular feature of the Site, such as chat rooms, web logs, or bulletin boards, you may also be asked to register with us on the form provided and such registration may require you to provide personally identifiable information such as your name and email address.

You agree to provide true, accurate, current and complete information about yourself as prompted by the Site’s registration form. If we have reasonable grounds to suspect that such information is untrue, inaccurate, or incomplete, we have the right to suspend or terminate your account and refuse any and all current or future use of the Site (or any portion thereof). Our use of any personally identifiable information you provide to us as part of the registration process is governed by the terms of our Privacy Policy.

 

Limitation of Liability

 

Under no circumstances, including, but not limited to, negligence, shall we, our subsidiaries and parent companies or affiliates be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential or inconsequential damages that result from the use of, or the inability to use, the Site, including its materials, products, or services, or third-party materials, products, or services made available through the Site.

To the maximum extent permitted by applicable laws: (i) we shall not be subject to liability for any delays or interruptions of the Site from whatever cause, and you agree that you use the content and the Site at your own risk; (ii) we disclaim all warranties, including, but not limited to, warranties of title, merchantability, non-infringement of third parties’ rights, and fitness for particular purpose and any warranties arising from a course of dealing, course of performance, or usage of trade; (iii) we shall not be liable for any damages whatsoever (including, without limitation, direct, incidental and consequential damages, lost profits, or damages resulting from lost data or business interruption) resulting from the use or inability to access and use the Site or the content, whether based on warranty, contract, tort (including negligence), or any other legal theory.The Site may contain technical inaccuracies or typographical errors or omissions. Unless required by applicable laws, we are not responsible for any such typographical, technical, or pricing errors listed on the Site. The Site may contain information on certain products and services, not all of which are available in every location. A reference to a product or service on the Site does not imply that such product or service is or will be available in your location. We reserve the right to make changes, corrections, and/or improvements to the Site at any time without notice.

You specifically acknowledge and agree that we are not liable for any defamatory offensive or illegal conduct of any user. If you are dissatisfied with the Site, any materials, products, or services on the Site, or with any of the Site’s terms and conditions, your sole and exclusive remedy is to discontinue using the Site and the products, services and/or materials. This Site is continually under development and Expat Nest makes no warranty of any kind, implied or expressed, as to its accuracy, completeness or appropriateness for any purpose.

 

Ouderlijke toestemming

De site is niet gericht op kinderen onder de leeftijd van 18 jaar en we zullen niet bewust verzamelen persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 18 jaar. Wij raden aan dat ouders deelnemen aan de exploratie van hun kinderen van het internet en alle online diensten en gebruik maken van hun browser ouderlijk toezicht op de gebieden van het Internet waartoe hun kinderen toegang hebben te beperken. U stemt ermee in zich te houden aan een dergelijke beperkingen, en niet om iemand te helpen voorkomen dat deze beperkingen.

Door te posten op de site, verleent u (of garandeert dat de eigenaar van deze rechten uitdrukkelijk heeft verleend) ons en/of relevante gelieerde bedrijven de wereldwijde, eeuwigdurende, niet-exclusieve recht op uw vragen, opmerkingen en postings te gebruiken, in hun oorspronkelijke of bewerkte vorm, in TV-Programma’s, boeken, artikelen, commentaren, of in een ander medium nu bekend of later ontwikkeld.

 

Andere

 

Deze algemene voorwaarden, alsmede een overeenkomst waarvan deze voorwaarden zal een deel zijn bindend en strekken ten voordele van expat nest en onze respectieve rechtverkrijgenden, opvolgers, erfgenamen, en wettelijke vertegenwoordigers. Geen enkele overeenkomst waarvan deze voorwaarden een deel zullen zijn, noch enige rechten kan worden toegekend zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van expat nest. Niettegenstaande het voorgaande kunnen alle rechten en verplichtingen op grond van enige overeenkomst waarvan deze voorwaarden een onderdeel zijn, vrij worden toegewezen door expat nest aan een gelieerde entiteit of een van haar volledige dochterondernemingen.

Deze algemene voorWaarden, alsmede het privacybeleid en de overeenkomst waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met die van Nederland. Elk geschil dat voortkomt uit of in verband met deze algemene voorWaarden, alsmede het privacybeleid en elke overeenkomst waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.

Elke mogelijke klacht wordt behandeld volgens de toepasselijke klachtenprocedure zoals vermeld in de overeenkomst van de individuele counselor. In het geval dat een dergelijke klachtprocedure niet volgt uit de overeenkomst van de individuele counselor, expat nest zal zorgen voor een goede verwijzing. Verder expat nest/MS. Paraskevi (Vivian) Mira kan optreden als klacht officier om te bemiddelen in geschillen tussen de klant en/of klant en adviseur.

AuteursRechtelijk beschermd door expat nest. ALLE rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze site of producten en diensten daarin kan worden gekopieerd, of veranderd in elk formaat, verkocht, of gebruikt op enigerlei wijze anders dan wat is geschetst zonder uitdrukkelijke toestemming van expat nest.

 

Contact met ons opnemen

 

Hoewel we raden u aan om ons te mailen, willen we niet dat je, en je moet niet, e-mail ons geen inhoud via opmerkingen of het contactformulier dat vertrouwelijke informatie bevat. Met betrekking tot alle e-mails en communicatie die u verzendt naar ons, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, feedback, vragen, opmerkingen, suggesties, en dergelijke, zullen we vrij zijn om ideeën, concepten, knowhow, of technieken vervat in uw communicatie te gebruiken voor een doel dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie en marketing van producten en diensten die dergelijke informatie te nemen zonder vergoeding of toeschrijving aan jou.

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden u contact met ons opnemen per post (opaal straat 132, 2332 TM leiden, Nederland) of bij voorkeur via e-mail op info@expatnest.com.