Όροι & προϋποθέσεις - Expat Nest e-counselling

Όροι & προϋποθέσεις

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ

Τελευταία ενημέρωση: 30/Απριλίου/2018

Γενικά

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις προσφορές και συμφωνίες με την οποία Expat Nest παρέχει υπηρεσίες ή / και εμπορευμάτων υπό οιαδήποτε ονομασία σε ένα πελάτη ή / και πελάτης του αυτές τις υπηρεσίες ή / και εμπορευμάτων, καθώς και σχετικά με τη χρήση από την ιστοσελίδα του Expat Nest.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι άκυρη ή είναι άκυρος, οι άλλες διατάξεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Τα μέρη στη συνέχεια διαβουλεύονται με στόχο τη συμφωνία νέων διατάξεων να αντικαταστήσουν την άκυρη ή / και ακυρωμένο διάταξη, αλλά με – όσο το δυνατόν περισσότερο – το ίδιο περιεχόμενο με την άκυρη και / ή ακυρωμένο παροχή.

 

Υπηρεσίες συμβουλευτικής

Συμφωνητικό online συμβουλευτική

 

Μια συμφωνία μεταξύ Expat Nest και τον πελάτη και / ή των πελατών είναι εγκατεστημένος με την υπογραφή από τον πελάτη ή / και πελατών και Expat Nest της συμφωνίας για τις υπηρεσίες online συμβουλευτική ή από συμβαλλόμενα μέρη έναρξης παροχής συμβουλών σύμφωνα με τη συμφωνία για ηλεκτρονικά υπηρεσίες παροχής συμβουλών.

Expat Nest διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή σε online υπηρεσίες συμβουλευτικής αν φαίνεται ότι μετά τους δεν δικαιολογείται. Expat Nest ενημερώνει τον πελάτη / πελάτη το συντομότερο δυνατόν. Expat Nest δεν είναι υπεύθυνη για την αποζημίωση του κόστους ή ζημία ως αποτέλεσμα δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε online συμβουλευτική.

Άνθρωποι από την ηλικία των 16 ετών μπορούν να αγοράσουν υπηρεσίες online συμβουλευτική από Expat Nest. Άτομα ηλικίας κάτω των 16 που επιθυμούν να αγοράσουν online συμβουλευτική επίσης πρέπει η συμφωνία των προσώπων που είναι επιφορτισμένες με τη γονική μέριμνα.

 

Υποχρεώσεις του πελάτη ή πελάτη

 

Τον πελάτη και/ή πελατών είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση τις συμβουλές και τα αποτελέσματα της η διαδικτυακή συμβουλευτική υπηρεσία.

Του πελάτη και/ή πελατών είναι υπεύθυνη για τις πληροφορίες της η διαδικτυακή συμβουλευτική υπηρεσία αποθηκεύονται σε δικά του / της υπολογιστή, καθώς και όσον αφορά τα αποθηκευμένα μηνύματα στα δικά του / της σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Πληρωμή

 

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, η πρώτη χρέωση οφείλεται άμεσα μετά την πρώτη συνάντηση. Στη συνέχεια, τα καταβλητέα τέλη θα τιμολογούνται σε μηνιαία βάση.

Εάν η πληρωμή δεν γίνεται εντός της προθεσμίας πληρωμής, Expat Nest θα στείλει μια υπενθύμιση ότι πρέπει να θεωρηθεί μια προειδοποίηση. Ελλείψει πληρωμής μετά τον όρο που καθορίζεται στο σημείωμα υπενθύμισης, το πρόγραμμα-πελάτη ή/και πελάτης είναι στην προεπιλογή. Από τη στιγμή που από προεπιλογή, το πρόγραμμα-πελάτη ή/και πελατών οφείλει τόκους επί του οφειλόμενου ποσού της σύµ συν 2%.

Σε περίπτωση εκκαθάρισης, αναστολή πληρωμών, πτώχευση (επικείμενη) του υπολογιστή-πελάτη ή πελάτη, οι υποχρεώσεις του πελάτη ή πελάτη είναι αμέσως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.

Πληρωμές που καταβάλλονται από τον πελάτη και/ή του πελάτη πάντα εξυπηρετούν πρώτα να εγκατασταθούν ενδιαφέρον και κόστος που οφείλεται, κατά δεύτερον να ρυθμίσουν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές τιμολόγια που έχουν εκκρεμή το μακρύτερο, ακόμη και αν το πρόγραμμα-πελάτη ή/και πελάτης δηλώνει ότι η πληρωμή σχετίζεται με ένα αργότερα τιμολόγιο.

Εάν το πρόγραμμα-πελάτη ή/και πελάτης είναι στην προεπιλογή ή παραλείπει να συμμορφωθεί με μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις που υπέχει, όλα τα εύλογα έξοδα που προκύπτουν από την απόκτηση της πληρωμής από το Δικαστήριο θα χρεωθεί στον πελάτη και/ή πελατών. Σε κάθε περίπτωση, το κόστος συλλογής ανέρχεται σε 15% του ποσού που οφείλεται με ελάχιστο € 40.

Το πρόγραμμα-πελάτη ή/και πελάτης θα χρωστάμε των δικαστικών εξόδων που προκλήθηκαν πράγματι λόγω Expat Nest, ακόμη και αν οι δαπάνες αυτές υπερβαίνουν τα έξοδα της δίκης, σε όλες τις περιπτώσεις που ισχύουν και ακόμη και αν το πρόγραμμα-πελάτη ή/και πελάτης διατάσσεται να καταβάλει τα έξοδα αυτά ισχύουν.

 

Καταγγελία

 

Ο υπολογιστής-πελάτης μπορεί να καταγγείλει την online συμβουλευτική συμφωνία ανά πάσα στιγμή.

Expat Nest μόνο μπορεί να καταγγείλει μονομερώς την online συμβουλευτική συμφωνία, αναφέροντας τους λόγους, εφόσον δεν μπορεί να αναμένεται ευλόγως του Expat nest να συνεχίσει την παρούσα συμφωνία. Ένας λόγος μπορεί να είναι σε κάθε περίπτωση (i) παρέλειψε να ακούσει από έναν υπολογιστή-πελάτη ή/και πελατών για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια online συμβουλευτική, (ii) αποτυχία υπολογιστή-πελάτη ή πελάτη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων πληρωμής.

 

Ευθύνη

 

Η ευθύνη του Expat Nest, στο βαθμό που καλύπτεται από την ασφάλιση, της ευθύνης περιορίζεται στο ποσό της πληρωμής με την ασφαλιστική της εταιρεία.

Αν σε κάθε περίπτωση ο ασφαλιστής δεν καταβάλει, ή η ζημιά και/ή απώλεια δεν καλύπτεται από την ασφάλιση, η ευθύνη του Expat Nest περιορίζεται στο τμήμα αμοιβή υπολογίζεται η σχετική ανάθεση κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο μηνών ή το σύνολο του συνόλου των πληρωμών που πραγματοποιούνται από τον πελάτη/πρ Mer εάν το ποσό αυτό είναι μικρότερο. Η ευθύνη περιορίζεται σε άμεση απώλεια.

Expat Nest δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία σε τρίτους, για οποιοδήποτε λόγο, που προκαλείται από τη συμπεριφορά ή ενεργειών του υπολογιστή-πελάτη ή πελάτη. Το πρόγραμμα-πελάτη ή/και πελάτης αποζημιώνει Expat Nest έναντι απαιτήσεων τρίτων κατασκευαστών σε αυτή τη βάση.

Expat Nest δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης τόσο την ιστοσελίδα όσο και το προσωπικό online περιβάλλον. Οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια θα γίνει κατανοητό να περιλαμβάνουν βλάβη ή ζημία που προκύπτει από την ανακρίβεια, ελλιπή ή ακαταλληλότητα των πληροφοριών ή ζημία και/ή απώλεια ως αποτέλεσμα ιών.

Expat Nest δεν φέρει ευθύνη για ζημιά και/ή ζημία που προκύπτει από τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας με το οποίο η πρόσβαση τόσο στην τοποθεσία Web και το προσωπικό online περιβάλλον μπορούν να ληφθούν, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών για σκληρά – και λογισμικό, ζημία ως αποτέλεσμα της μη παράδοση ή καθυστερημένη παράδοση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και της κατάχρησης των ηλεκτρονικών μηνυμάτων από τρίτους, εκτός εάν υπάρχει πρόθεση ή σοβαρή αμέλεια του Expat Nest.

 

Προστασίας προσωπικών δεδομένων

Expat Nest τηρεί εχεμύθεια όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον πελάτη ή/και πελατών.

Μέρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι η ιδιωτικής ζωής πολιτική του Expat Nest που επισυνάπτεται σε αυτούς τους όρους ως παράρτημα. Εξηγεί πώς Expat Nest χειρίζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους πελάτες ή τους πελάτες και για την οποία τα δικαιώματα του πελάτη και/ή πελατών δικαιούνται εν προκειμένω.

 

Ιστοσελίδα

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ανήκουν και λειτουργούνται από Expat Nest (εφεξής: «η ιστοσελίδα»), συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, την πολιτική απορρήτου μας, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων και Συνθήκες, και τυχόν πρόσθετους όρους και συνθήκες που ενδέχεται να ισχύουν συγκεκριμένες ενότητες του Site ή σε προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας ή από Expat Nest. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους όρους ανά πάσα στιγμή, έτσι παρακαλούμε να ελέγξετε αυτή τη σελίδα περιοδικά για αλλαγές και ενημερώσεις. Expat Nest θα είναι εφεξής ως «Expat Nest» ή μαζί με τις θυγατρικές, θυγατρικές ή άλλα μέρη ή ατόμων που ανήκουν στην εταιρία ως «μας», «εμάς», «μας».

Πρόσβαση στο Site, με οποιονδήποτε τρόπο, είτε αυτοματοποιημένα ή όχι, αποτελεί η χρήση της ιστοσελίδας και τη συμφωνία σας να δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, καθώς και σας αναγνώριση και αποδοχή ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτά όροι και προϋποθέσεις και αντίστοιχη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, τότε παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε το αποθεματικό Site.We δεξιά, στην διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσει, να αναστείλει ή να τερματίσει την πρόσβασή σας σε όλα ή οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξει, να αναστείλει ή διακόψει όλα ή οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μετά τη δημοσιεύουμε τυχόν τέτοιες αλλαγές, αποδέχεστε τους όρους και προϋποθέσεις, όπως τροποποιήθηκε.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Μας περιορισμένη άδεια χρήσης σε εσάς

 

Αυτό το Site και όλα τα υλικά που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία του μας μας συνεργάτες και/ή δικαιοπαρόχων της και προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ιστοσελίδα αυτή παρέχεται αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση noncommercial. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει υλικό, όπως βίντεο, μαθημάτων, σχέδια μαθήματος, ενότητες κατάρτισης, φωτογραφίες, λογισμικό, κείμενο, γραφικά, εικόνες, ηχητικές εγγραφές, και άλλα υλικά που παρέχονται από ή εξ ονόματος του Expat Nest (συλλογικά αναφέρεται ως το «περιεχόμενο»). Το περιεχόμενο μπορεί να κατέχονται από εμάς ή από τρίτους. Το περιεχόμενο προστατεύεται βάσει νόμων τόσο ολλανδικοί όσο και αλλοδαποί. Μη εξουσιοδοτημένη χρήση του περιεχομένου μπορεί να παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων και άλλους νόμους.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο ή τα υλικά που διατίθενται στον ιστότοπο με τρόπο που συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων μας ή που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από εμάς. Πιο συγκεκριμένα, εκτός αν επιτρέπεται ρητά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή από τον ιδιοκτήτη των υλικών, σας μπορεί να δεν τροποποιήσετε, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, ανεβάσετε, δημοσίευση, μετάδοση, μετάφραση, πωλούν, δημιουργία παράγωγων έργων, εκμετάλλευση, ή να διανείμει με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο (συμπεριλαμβανομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα) οποιουδήποτε υλικού από την τοποθεσία. Μπορείτε μπορεί, ωστόσο, από καιρό σε καιρό, κατέβασμα ή/και να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο των επιμέρους σελίδες της ιστοσελίδας για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείτε ακέραια όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες ενδείξεις ιδιοκτησίας.

 

Η άδειά σας για μας

 

Με απόσπαση ή να υποβάλετε οποιοδήποτε υλικό (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σχόλια, blog καταχωρήσεις, φωτογραφίες και βίντεο) να μας μέσω της ιστοσελίδας, δηλώνετε: (i) ότι είστε ο ιδιοκτήτης του το υλικό, ή κάνουν σας απόσπαση ή υποβολή με την εκφρασμένη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του υλικού· και (ΙΙ) ότι είστε 16 (δεκαέξι) ετών ή μεγαλύτερα. Αν είστε 16 ετών και άνω, αλλά κάτω από την ηλικία ενηλικίωσης στην περιοχή δικαιοδοσίας σας, θα πρέπει να εξετάζετε την παρούσα σύμβαση με το γονέα ή κηδεμόνα σας για να βεβαιωθείτε ότι εσείς και γονέα ή κηδεμόνα σας καταλαβαίνουν.

Επιπλέον, όταν υποβάλλετε ή δημοσιεύετε οποιοδήποτε υλικό, ότι μας εκχωρείτε, και κάποιος εξουσιοδοτημένος από εμάς, ατελώς, διαρκή, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, χωρίς περιορισμούς, σε όλο τον κόσμο άδεια για χρήση, αντιγραφή, τροποποίηση, μετάδοση, πωλούν, εκμεταλλεύονται, δημιουργία παράγωγων έργων από, διανομή, δημόσια εκτέλεση ή παρουσιάζουν το σχετικό υλικό, εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, γνωστή σήμερα ή εφεξής αναπτυχθεί, για οποιονδηποτε σκοπο.

Η ανωτέρω επιδότηση περιλαμβάνει το δικαίωμα να εκμεταλλεύονται οποιαδήποτε ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε μια τέτοια καταχώρηση ή υποβολή, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε δικαιώματα που απορρέουν από τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα, σήμα υπηρεσίας ή νόμους περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας υπό οποιαδήποτε σχετική δικαιοδοσία. Επίσης, σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, μας παραχωρείτε και κάποιος εξουσιοδοτημένος από εμάς, το δικαίωμα να σας ταυτοποιούν ως ο συγγραφέας του οποιοδήποτε αποσπάσεις ή υποβολές σας κατά όνομα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο διεύθυνση ή οθόνη όνομα, όπως εμείς κρίνουμε σκόπιμο. Αναγνωρίζετε ότι έχουμε το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση χρήσης και προβολής τυχόν αποσπάσεις ή εισφορές κανενός είδους και ότι μπορούμε να επιλέξουμε να παύσει τη χρήση και την εμφάνιση της οποιαδήποτε τέτοια υλικά (ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών), ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο.

Εάν παραβιάσετε οποιοδήποτε μέρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, την άδειά σας για πρόσβαση και/ή χρήση του περιεχομένου και το Site αυτόματα τερματίζεται και πρέπει άμεσα να καταστρέψετε οποιαδήποτε αντίγραφα από το περιεχόμενο.

Τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, και τα λογότυπα του Expat Nest (τα «σήματα Expat Nest») χρησιμοποιούνται και εμφανίζονται στον ιστότοπο είναι κατατεθέντα και μη σήματα ή σήματα υπηρεσιών του Expat Nest International. Άλλες εταιρείας, προϊόν και υπηρεσία ονομάτων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών που ανήκουν σε άλλους (τα «εμπορικά σήματα τρίτων κατασκευαστών,» και, συλλογικά με Expat Nest διεθνή εμπορικά σήματα, τα «σήματα»). Τίποτα στην ιστοσελίδα θα πρέπει να ερμηνεύεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης των εμπορικών σημάτων, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια μας ειδικές για κάθε τέτοια χρήση. Χρήση των εμπορικών σημάτων της ως μέρος του ένα σύνδεσμο προς ή από οποιοδήποτε site απαγορεύεται, εκτός εάν η καθιέρωση ενός τέτοιου συνδέσμου έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από εμάς γραπτώς. Κάθε υπεραξία που δημιουργούνται από τη χρήση των εμπορικών σημάτων του Expat Nest inures προς όφελός μας.

Στοιχεία της ιστοσελίδας προστατεύονται από φόρεμα εμπορίου, εμπορικών σημάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλη πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους και δεν ανατύπωση ή μιμήθηκαν εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, η χρήση διαμόρφωσης ή καθρέφτες. Κανένα περιεχόμενο μπορεί να μεταδοθούν χωρίς μας ρητή, γραπτή συγκατάθεση για κάθε παρουσία.

 

Περιορισμοί για τη σύνδεση και αποτύπωσης

 

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα, εφόσον η σύνδεση δεν δηλώνει, ούτε υπονοεί χορηγία του site σας από εμάς ή από την τοποθεσία. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια, καρέ ή inline link μας οποιοδήποτε από το περιεχόμενο του Site, ή να ενσωματώσει σε άλλον ιστότοπο ή άλλες υπηρεσία οποιοδήποτε από μας υλικό, περιεχομένου ή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Διαδραστικά χαρακτηριστικά

 

Αυτό το Site μπορεί να περιλαμβάνει μια ποικιλία χαρακτηριστικών, όπως πίνακες ανακοινώσεων, αρχεία καταγραφής web, σχόλιο χωράφι, δωμάτια συνομιλίας και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία επιτρέπουν ανατροφοδότηση σε εμάς και σε πραγματικό χρόνο αλληλεπίδραση μεταξύ χρηστών, και άλλες δυνατότητες που επιτρέπουν στους χρήστες να επικοινωνούν με τους άλλους. Ευθύνη για ό, τι είναι δημοσιεύτηκε ανακοινώσεων, αρχεία καταγραφής web, δωμάτια συνομιλίας και άλλες περιοχές η δημόσια απόσπαση στην ιστοσελίδα, ή αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε υπηρεσίες στον ιστότοπο, φέρουν κάθε χρήστη-μόνο εσείς είστε υπεύθυνοι για το υλικό που δημοσιεύετε ή να στείλετε. Δεν ελέγχουμε τα μηνύματα, πληροφορίες ή αρχεία που εσείς ή άλλοι μπορεί να παρέχουν μέσω της ιστοσελίδας. Είναι μια προϋπόθεση για τη χρήση του Site σας να μην κάνετε:

 • Περιορίζουν ή αναστέλλουν κάθε άλλο χρήστη να χρησιμοποιεί και να απολαμβάνει το Site.
 • Χρησιμοποιήστε την τοποθεσία να υποδύεστε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, ή ψευδώς κατάσταση ή άλλως διαστρέβλωση της σχέσης σας με ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 • Παρεμβαίνουν ή διαταράσσουν τυχόν διακομιστές ή δίκτυα που χρησιμοποιούνται για την παροχή της ιστοσελίδας ή τα χαρακτηριστικά ή απειθώ οποιεσδήποτε απαιτήσεις, διαδικασίες, πολιτικές ή κανονισμούς των δικτύων που χρησιμοποιούμε για την παροχή της ιστοσελίδας.
 • Χρησιμοποιήστε την τοποθεσία να προωθούν ή ενθαρρύνουν και άλλους να διαπράττουν παράνομες δραστηριότητες ή να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές σε οποιοδήποτε πρόσωπο.
 • Αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ιστοσελίδα, ή οποιοδήποτε λογαριασμό, συστήματος υπολογιστή ή δίκτυο συνδεδεμένο με αυτό το Site με μέσα όπως το hacking, εξόρυξης κωδικού ή άλλων παράνομων μέσων.
 • Απόκτηση ή απόπειρα απόκτησης τυχόν υλικών ή πληροφοριών μέσω οποιουδήποτε μέσου που σκόπιμα δεν διατίθεται μέσω αυτής της ιστοσελίδας.
 • Χρήση το Site για να δημοσιεύσετε ή να μεταδίδετε οποιοδήποτε παράνομο, απειλητικό, καταχρηστικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, χυδαίο, πορνογραφικό, βλάσφημο ή άσεμνα πληροφορίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε μεταδόσεων που συνιστά ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα συνιστά ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει αστική ευθύνη ή άλλως παραβιάζει οποιοδήποτε τοπικό, κράτος, εθνικό ή διεθνές δίκαιο.
 • Χρησιμοποιήστε την τοποθεσία να δημοσιεύσετε ή να μεταδώσετε οποιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό ή άλλο υλικό που παραβιάζει ή καταπατά τα δικαιώματα των άλλων, συμπεριλαμβανομένου του υλικού που είναι μια εισβολή της μυστικότητας ή δικαιώματα δημοσιότητας ή που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα ή άλλα ιδιόκτητα δεξιά ή παράγωγο λειτουργεί με σεβασμό, χωρίς προηγούμενη εξασφάλιση άδειας από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο των δικαιωμάτων.
 • Χρησιμοποιήστε την τοποθεσία για να δημοσιεύσετε ή να μεταδώσετε οποιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό ή άλλο υλικό που περιέχει ιό ή άλλο επιβλαβές στοιχείο.
 • Χρησιμοποιήστε την τοποθεσία για δημοσίευση, μετάδοση ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμεταλλεύονται οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό ή άλλο υλικό για εμπορικούς σκοπούς ή που περιέχει διαφημίσεις.
 • Χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για να διαφημίσετε ή να ζητούν σε κανέναν να αγοράσετε ή να πωλήσετε προϊόντα ή υπηρεσίες, ή να κάνουν δωρεές οποιουδήποτε είδους, χωρίς ρητή γραπτή έγκρισή μας.
 • Συγκεντρώστε για σκοπούς μάρκετινγκ, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλες προσωπικές πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί από άλλους χρήστες του Site.
 • Αγορά, κατεβάσετε ή να αντιγράψετε οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες από αυτό το site και χρήση σε πειρατικό περιεχόμενο
 • Χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ρομπότ, spider, scraper ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα για να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεσή μας˙ υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, σας εκχωρούμε οι χειριστές του δημόσια μηχανές αναζήτησης άδεια να χρησιμοποιούν αράχνες για την αντιγραφή υλικού από τα δημόσια τμήματα της ιστοσελίδας για τον σκοπό της και αποκλειστικά στο βαθμό που απαιτείται για τη δημιουργία ευρετηρίων αναζήτησης δημοσίως-διαθέσιμου από το υλικά, αλλά δεν αποθηκεύει προσωρινά ή αρχεία των υλικών αυτών.

Expat Nest μπορεί να φιλοξενήσει πίνακες μηνυμάτων, συνομιλίες και άλλα δημόσια φόρουμ στην ιστοσελίδα της. Οποιοσδήποτε χρήστης που αποτυγχάνουν να συμμορφωθούν με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις μπορεί να αποβληθεί από το και αρνήθηκε την συνέχιση της πρόσβασης στους, πίνακες μηνυμάτων, συνομιλιών ή άλλα δημόσια φόρουμ στο μέλλον. Παρακαλούμε, ενημερώστε μας για ακατάλληλο περιεχόμενο των οποίων αποκτάς επίγνωση. Εάν βρείτε κάτι που παραβιάζει τους παρόντες όρους της υπηρεσίας, παρακαλούμε ενημερώστε μας και θα την εξετάσουμε.

Expat Nest ή τους διορισμένους αντιπροσώπους μπορεί να καταργήσουμε ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από χρήστη ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε λόγο. Πίνακες μηνυμάτων, συνομιλίες και άλλα δημόσια φόρουμ προορίζονται να χρησιμεύσουν ως κέντρα συζήτηση για τους χρήστες και συνδρομητές. Πληροφορίες και το περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτά τα δημόσια φόρουμ μπορεί να παρέχεται από το προσωπικό του Expat Nest, Expat Nest έξω συνεισφέροντες, ή από χρήστες που δεν συνδέονται με Expat Nest, μερικοί από τους οποίους μπορεί να απασχολούν ανώνυμα ονόματα χρηστών.

Expat Nest ρητώς απεκδύεται κάθε ευθύνης και την έγκριση και δεν κάνει καμία δήλωση ως προς το κύρος της οποιαδήποτε γνώμη, συμβουλή, πληροφορίες ή δήλωση γίνεται ή εμφανίζεται σε αυτά τα φόρα από τρίτους, ούτε εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε τέτοιες αποσπάσεις ή για υπερσυνδέσμους ενσωματωμένους σε μηνύματα. Σε καμία περίπτωση δεν μας, μας συνεργάτες, προμηθευτές ή πράκτορες θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από την εξάρτησή σας από πληροφορίες που αποκτώνται μέσω αυτών των φόρουμ. Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτά τα φόρα είναι αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις των συμμετεχόντων, και δεν αντανακλούν τις απόψεις του Expat Nest, ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές ή τις θυγατρικές της.

Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων (“εξωτερικές ιστοσελίδες”). Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά ως μια διευκόλυνση για εσάς και όχι ως θεώρηση από εμάς από το περιεχόμενο σε τέτοιους εξωτερικούς ιστότοπους. Το περιεχόμενο των εν λόγω εξωτερικών δικτυακών τόπων είναι αναπτύσσονται και παρέχονται από τους άλλους.

Θα πρέπει να λαμβάνετε προφυλάξεις όταν κατεβάζετε αρχεία από όλες τις τοποθεσίες Web να προστατέψετε τον υπολογιστή σας από ιούς και άλλα καταστροφικά προγράμματα. Αν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε συνδεδεμένες εξωτερικές ιστοσελίδες, το κάνετε με δική σας ευθύνη.

Expat Nest έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί οποιοδήποτε περιεχόμενο ή αποσπάσεις σε πίνακες μηνυμάτων, chat rooms ή άλλα δημόσια φόρουμ σχετικά με το Site. Ωστόσο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι έχουμε το απόλυτο δικαίωμα να ελέγχει το ίδιο κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσει, να επεξεργαστείτε, να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να αφαιρέσει τυχόν αποσπάσεις ή περιεχομένου, εν όλω ή εν μέρει, για οποιονδήποτε λόγο και να αποκαλύψει αυτά τα υλικά και τις περιστάσεις που περιβάλλουν τη μετάδοσή τους σε τρίτους προκειμένου να ικανοποιήσει τυχόν ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμό, νομική διαδικασία ή κυβερνητικό αίτημα (εθνικό ή διεθνές) και να προστατεύουμε τους εαυτούς μας, μας πελάτες, τους χορηγούς, χρήστες και επισκέπτες.

 

Εγγραφή

 

Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό γνώρισμα της ιστοσελίδας, όπως δωμάτια συνομιλίας, αρχεία καταγραφής ιστού ή ανακοινώσεων, μπορεί επίσης να σας ζητηθεί να εγγραφείτε μαζί μας σχετικά με το έντυπο που προβλέπεται και τέτοια εγγραφή μπορεί να απαιτεί να παρέχετε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, όπως σας όνομα και διεύθυνση email.

Συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας, που σας ζητούνται στη φόρμα εγγραφής του Site. Εάν έχουμε βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι οι πληροφορίες αυτές είναι αναληθείς, ανακριβείς ή ελλιπείς, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει το λογαριασμό σας και να αρνηθεί οποιαδήποτε και όλες τις τρέχουσες ή μελλοντικές χρήσεις του ιστότοπου (ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού). Χρησιμοποιούμε οποιεσδήποτε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που μας παρέχετε ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής διέπεται από τους όρους της πολιτικής απορρήτου μας.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται, αμέλεια, εμείς, μας θυγατρικών και μητρικές εταιρίες ή συνεργάτες ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική ή χωρίς συνέπειες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση, ή την ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, την τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένης της υλικών, προϊόντων, ή υπηρεσιών, ή υλικά τρίτων, προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία: (i) δε θα φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ή διακοπές του Site από οποιαδήποτε αιτία, και συμφωνείτε ότι χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο και η ιστοσελίδα με δική σας ευθύνη; (ii) Εμεις αποποιουνται όλες τις εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, μη παραβίασης των δικαιωμάτων τρίτων μερών και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και τυχόν εγγυήσεις που απορρέουν από μια πορεία αντιμετώπισης, πορεία των επιδόσεων, ή χρήση του εμπορίου· (iii) δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, χωρίς περιορισμό, άμεση, τυχαία και αποθετικές ζημίες, διαφυγόντα κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από την απώλεια δεδομένων ή διακοπής εργασιών) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης και χρήσης το Site ή το περιεχόμενο, είτε βασίζεται σε εγγύηση, σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη ή παραλείψεις. Εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε τέτοια τυπογραφικά, τεχνικά ή τιμολόγησης σφάλματα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει πληροφορίες σχετικά με ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες σε κάθε θέση. Μια αναφορά σε ένα προϊόν ή υπηρεσία στην ιστοσελίδα δεν συνεπάγεται ότι οι εν λόγω προϊόν ή την υπηρεσία είναι ή θα είναι διαθέσιμη στην περιοχή σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνει αλλαγές, διορθώσεις ή βελτιώσεις στην ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Συγκεκριμένα αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε δυσφημιστικό, προσβλητικό ή παράνομο συμπεριφορά του κάθε χρήστη. Εάν είστε δυσαρεστημένος με το Site, οποιαδήποτε υλικά, προϊόντα ή υπηρεσίες στον ιστότοπο, ή με οποιοδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις του Site, σας αποκλειστική θεραπεία είναι να διακόψει τη χρήση του Site και τα προϊόντα, υπηρεσίες και υλικά. Αυτή η ιστοσελίδα είναι συνεχώς υπό εξέλιξη και Expat Nest δεν παρέχει καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή εκφράζεται ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα ή την καταλληλότητα για οποιοδήποτε σκοπό.

 

Γονική άδεια

Ο ιστότοπος δεν απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών και θα δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών. Συνιστούμε ότι οι γονείς συμμετέχουν στην Εξερεύνηση των παιδιών τους, του Διαδικτύου και τις online υπηρεσίες και χρησιμοποιείτε τους γονικούς ελέγχους του προγράμματος περιήγησης για να περιορίσουν τους τομείς της στο διαδίκτυο στον οποίο τα παιδιά τους έχουν πρόσβαση. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με κάθε τέτοιου είδους περιορισμοί, και όχι για να βοηθήσει όποιον αποφύγετε αυτούς τους περιορισμούς.

Με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, σας χορηγήσει (ή εγγυάται ότι ο ιδιοκτήτης των εν λόγω δικαιωμάτων έχει παραχωρούνται ρητά) μας ή/και σχετικές συνεργαζόμενες εταιρείες της σε όλο τον κόσμο, διαρκή, μη αποκλειστική δικαίωμα χρήσης σας ερωτήσεις, σχόλια και δημοσιεύσεις, σε πρωτότυπο ή επεξεργασμένη μορφή τους, σε τηλεοπτικά προγράμματα, βιβλία, άρθρα, σχόλια, ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο τώρα γνωστή ή αργότερα αναπτύχθηκε.

 

Άλλα

 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε συμφωνία που αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις θα είναι ένα μέρος θα είναι δεσμευτική και ισχύουν προς όφελος του Expat Nest και μας αντίστοιχων εκχωρεί, τους διαδόχους, κληρονόμοι και νόμιμους εκπροσώπους. Ούτε οποιαδήποτε συμφωνία των οποίων οι όροι και προϋποθέσεις θα είναι ένα μέρος ούτε οποιαδήποτε δικαιώματα δυνάμει του παρόντος μπορεί να αποδοθεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Expat Nest. Παρά τα ανωτέρω, όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από οποιαδήποτε συμφωνία, των οποίων οι όροι και προϋποθέσεις θα είναι ένα μέρος μπορεί να αποδοθεί ελεύθερα από Expat Nest, σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη οντότητα ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές πλήρους ιδιοκτησίας.

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις καθώς και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και κάθε συμφωνία της οποίας οι όροι και προϋποθέσεις θα είναι ένα μέρος θα διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με εκείνες των κάτω χωρών. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από ή σχετίζεται με αυτές τις όρους και προϋποθέσεις, καθώς και την πολιτική απορρήτου και οποιαδήποτε συμφωνία που θα είναι ένα μέρος, αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο στο Άμστερνταμ, Ολλανδία.

Οποιαδήποτε πιθανή ένσταση θα διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τη διαδικασία καταγγελίες ισχύουν όπως αναφέρεται στο το άτομο σύμβουλο της συμφωνίας. Σε περίπτωση που μια τέτοια διαδικασία καταγγελίας δεν προκύπτει το άτομο σύμβουλο της συμφωνίας, Expat Nest θα φροντίσει κατάλληλη παραπομπή. Επιπλέον Expat Nest/Ms. Χιόνα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΙΑΝ) μπορεί να λειτουργήσει ως υπεύθυνο παραπόνων για διαμεσολαβούν σε διαφορές μεταξύ του υπολογιστή-πελάτη ή πελάτη και σύμβουλος.

Πνευματικά δικαιώματα από Expat Nest. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος του αυτό το site ή τα προϊόντα και υπηρεσίες που περιέχονται σε αυτήν μπορεί να αντιγραφεί, άλλαξε σε οποιαδήποτε μορφή, πωλούνται ή χρησιμοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο εκτός από ό, τι περιγράφεται χωρίς ρητή άδεια από Expat Nest.

 

Επικοινωνώντας μαζί μας

 

Αν και σας ενθαρρύνουμε να μας στείλετε email, δεν θέλουμε να, και δεν πρέπει να μας στείλετε email οποιουδήποτε περιεχομένου μέσω σχολίων ή τη φόρμα επαφής που περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες. Όσον αφορά όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των επικοινωνιών που στέλνετε σε εμάς, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, ανάδραση, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, προτάσεις και τα παρόμοια, εμείς πρέπει να είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται στις επικοινωνίες σας για οποιαδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων αλλά δεν περιορίζεται σε, την ανάπτυξη, παραγωγή και μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών που ενσωματώνουν τέτοιες πληροφορίες χωρίς αποζημίωση ή αναγνώριση για εσάς.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τους παρόντες όρους χρήσης σας να επικοινωνήσετε μαζί μας ταχυδρομικώς (Opaalstraat 132, 2332 TM Leiden, Ολλανδία ή Postbus 972, 2003 RZ Χάαρλεμ, Ολλανδία), ή κατά προτίμηση μέσω email στο info@expatnest.com.